^Вверх
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Виховна робота

ПЛАНИ

 1. ПЛАН виховних заходів
 2. Про затвердження складу та плану роботи Ради з профілактики правопорушень КЗВО «Рівненська медична академія»
 3. ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ КЗВО «Рівненська медична академія» на 2020-2021 навчальний рік
 4. ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ФАХОВОГО МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ КЗВО «Рівненська медична академія» на ІІ півріччя 2020-2021 навчальний рік
 5. План освітніх заходів на І півріччя 2020-2021 н.р.
 6. План освітніх заходів на І півріччя 2019-2020 н.р.
 7. План освітніх заходів на ІI півріччя 2019-2020 н.р.
 8. План освітніх заходів на І півріччя 2018-2019 н.р.
 9. План освітніх заходів на ІI півріччя 2018-2019 н.р.
 10. ЗАКОН УКРАЇНИ щодо протидії булінгу
 11. План освітніх заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу
 12. План роботи Ради з профілактики правопорушень
 13. План з реалізації  профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю
 14. План   з реалізації протидії торгівлі людьми
 15. План  з виконання резолюції Ради Безпеки 

ЗВІТИ

  1. Звіт Виховної роботи 2021-2022 р.
  2. Звіт Виховної роботи 2020-2021 р.
  3. Звіт Виховної роботи 2018-2019 р.

 1. Орієнтовна тематика годин спілкування
 2. Звіт про соціальну роботу КЗВО «Рівненська медична академія» (включаючи Фаховий медичний коледж академії) за 2016-2019 н.р.
 3. Зразки заяв на призначення соціальної стипендії

Засади організації виховної роботи в КЗВО “Рівненська медична академія”

  Реалізація виховної роботи в КЗВО “Рівненська медична академія”, включаючи фаховий медичний коледж академії здійснюється на засадах Закону України “Про вищу освіту”, Концепції розвитку професійної освіти і навчання в Україні (2010-2020), Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалено Указом Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013, Концепції національно-патріотичного виховання наказ Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641, рекомендаційних листів Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України, обласного управління охорони здоров’я та обласного управління освіти і науки РОДА, Постанов Верховної Ради України «Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у поточному році», Статуту академії.

  З метою організації виховної роботи, в академії затверджено План освітніх заходів із реалізації Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1№ 325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року; План освітніх заходів із реалізації обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки, План роботи Ради профілактики правопорушень, План роботи методичного об’єднання кураторів, класних керівників студентських груп та вихователів гуртожитків.

  Головною метою виховної роботи в закладах медичної освіти є формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і навколишній світ; а також розвиток соціально, професійно й життєво ціннісних орієнтирів і компетентностей у майбутніх працівників у сфері охорони здоров’я.

  Планування виховної роботи в КЗВО “Рівненська медична академія” РОР, включаючи фаховий медичний коледж здійснюється на засадах студентоцентризму та компетентнісно зорієнтованого розвитку фахівця та особистості за такими напрямами роботи:

   1. • національно-патріотичний;
   2. • правовий;
   3. • соціально-психологічний супровід;
   4. • професійно зорієнтований;
   5. • здоров’язбережувальний;
   6. • морально-етичний;
   7. • родинно-сімейний;
   8. • художньо-естетичний.

  Відповідно до мети та напрямів виховної роботи в КЗВО “Рівненська медична академія” РОР , включаючи фаховий медичний коледжвизначено основні завдання:

   1. • виховання громадянина – патріота Української держави з активною соціальною позицією; формування національної свідомості й мислення, любові до рідної землі; шанування культури і традицій свого народу;
   2. • формування й розвиток життєвої компетентності;
   3. • формування й розвиток у студентської молоді культури спілкування та мовленнєвої компетентності;
   4. • виховання кращих рис української ментальності (працелюбності, індивідуальної свободи, толерантності, поваги до жінки, глибокого зв’язку з природою);
   5. • виховання правової культури; дотримання законів Конституції України;
   6. • утвердження в студентському колективі гуманістичних і демократичних засад як основи загальнолюдських стосунків, цивілізованого співіснування;
   7. • запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи дискримінації, жорстокості, бездуховності, насильства, сексуальних домагань, тютюнопаління, наркоманії, пияцтва, асоціальної поведінки;
   8. • виховання в студентської молоді високо життєвих якостей, духовних цінностей (милосердя, людяності, доброчинності тощо);
   9. • виховання відповідальності до професійних обов’язків медичного, фармацевтичного працівника; усвідомлення престижу обраної спеціальності;
   10. • виховання у студентів розради як духовної цінності, співчуття до людей з обмеженими фізичними особливостями та вадами;
   11. • вироблення у студентів свідомого ставлення до праці як вищої цінності людського суспільства;
   12. • пропагування здорового способу життя, формування здоров’язбережувальної компетентності;
   13. • виховання почуття до прекрасного, розвиток творчого потенціалу, художньо-естетичних здібностей студентів-медиків.vr1-19-20

 Функції координатора виховної діяльності виконує заступник директора з виховної роботи підрозділу фахового медичного коледжц КЗВО “Рівненська медична академія” РОР, кандидат педагогічних наук Бухальська Світлана Євгеніївна.

  Спрямованість на досягнення виховної мети в КЗВО “Рівненська медична академія” РОР , включаючи фаховий медичний коледжздійснюється переважно через реалізацію окреслених виховних завдань на рівні студентської групи, відділення, факультету під координуванням декана, завідувача відділення, куратора, класного керівника, вихователя, практичного психолога та соціального педагога.

  Виховною проблемою, над якою працюють науково-педагогічний і студентський колективи визначено: “Виховання толерантності та взаємоповаги учасників освітнього процесу КЗВО “Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради, включаючи фаховий медичний коледж.

  Планування виховної роботи на рівні структурних підрозділів ґрунтується на науково-правовій базі, що передбачає використання ефективних засобів масового та індивідуального впливу з урахуванням вікових, гендерних і психологічних особливостей студентів. Питання щодо організації та реалізації мети та завдань виховної роботи розглядаються на засіданнях вченої, педагогічної, адміністративної, науково-методичної рад та методичного об’єднання кураторів, класних керівників груп і вихователів гуртожитків.

  Методичне об’єднання кураторів, класних керівників груп і вихователів гуртожитків є одним із підрозділів в освітньому процесі; на засіданнях якого розглядаються та вивчаються актуальні педагогічні, психологічні та соціальні проблеми виховання студентської молоді, зокрема: “Толерантність як морально-етичний феномен особистості та фахівця”; “Соціально-психологічні аспекти процесу адаптації до студентського життя першокурсників”; “Педагогічні умови забезпечення національно-патріотичного виховання студентів медичного навчального закладу”; “Про проведення освітніх заходів із реалізації Національного плану дій із виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2020 року; Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року; обласної комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на 2016-2020 роки у КЗВО “Рівненська медична академія” РОР та фаховому медичному коледжі; “Про впровадження інноваційних технологій в освітній процес, зокрема виховну роботу закладів медичної освіти”; “Ключові аспекти професійно зорієнтованого виховання студентів”; “Про роль морально-етичного виховання у формуванні всебічно розвиненої особистості майбутнього медика, фармацевта: теоретичні і практичні аспекти” тощо.vr2-19-20

  Заслуговують на увагу освітні заходи, які передбачені в комплексному плані виховної роботи у КЗВО “Рівненська медична академія” РОР, включаючи фаховий медичний коледжзокрема: 

   1. • організаційні (наради, консультації щодо планування та реалізації виховних заходів на рівні органів самоврядування закладу освіти, студентської групи, циклових (предметних) комісій, кафедр, відділень, факультетів, гуртожитків;
   2. • співпраця з соціально-психологічною та методичною службою;
   3. • правові (круглі столи, зустрічі з представниками правоохоронних органів, громадських організацій, працівниками юридичного відділу закладу освіти);
   4. • соціально-психологічні (анкетування, бесіди, індивідуальне консультування, діагностування соціально-психологічних проблем в період адаптації, а також соціально-психологічна робота зі студентами соціально незахищеної категорії; соціально-психологічні тренінги; індивідуальні бесіди, а також матеріальна підтримка соціально незахищеної категорії студентів);
   5. • національно-патріотичні (інформаційні хвилинки, тематичні лекції, виготовлення інформаційних стендів до ювілейних дат національно-історичних подій, тематичні лекції-екскурсії в Рівненському обласному краєзнавчому музеї, музеї Уласа Самчука, Лесі України (с. Колодяжне, м. Новоград-Волинський), екскурсії маршрутами історико-культурних пам’яток Києва, Рівненщини (Остріг, Дубно, Пересопниця, Берестечко), замками Львівщини , Тернопільщини, Волині) тощо;
   6. • професійно зорієнтовані заходи, що сприяють формуванню фахових умінь і навичок, принципів медичної етики і деонтології, професійної відповідальності й мобільності (тематичні лекції за календарем медичних дат, тематичні вечори до Дня медичного працівника (червень), медичної сестри (травень), фармацевта (вересень), стоматолога (лютий); екскурсії в музей медицини (Київ), анатомічний музей (Тернопіль), музей-аптека (Львів, Луцьк), волонтерська робота – участь у доброчинних акціях «День серця», «Святий Миколай», «Великодні дзвони», «День без чашки кави», зібрані від акцій кошти на потреби хворих і соціально незахищених;
   7. • здоров’язбережувальні (лекції, інформаційні хвилинки, профілактичні бесіди до Міжнародних днів боротьби з туберкульозом, ВІЛ/СНІД-інфекції, акції проти шкідливих звичок паління, наркоманії й алкоголю; репродуктивне виховання, участь в акціях Рівненського регіонального відділення Української асоціації планування сім’ї «Молодь обирає здоров’я»);
   8. • морально-етичні заходи (години спілкування, диспути, бесіди, тренінги морально-етичного та медико-дентологічного спрямування;
   9. • екологічні та природоохоронні заходи (тематичні години спілкування, організація та проведення днів довкілля, співпраця з Рівненським будинком природи, робота на ділянках лікарських рослин, флористичні конкурси, екскурсії в дендропарки (Кременець, Березне), туристичні походи на Вишневу гору, Карпатський національний заповідник);
   10. • родинно-сімейні заходи, що сприяють вихованню родинно-сімейної свідомості, культури сімейних стосунків, поваги до своєї родини; культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, толерантності, поваги до жінки; залучення батьків до спільного виховного процесу (батьківські збори, тематичні лекції для батьків, індивідуальні бесіди з батьками, тематичні заходи до Дня матері, батьківського свята тощо);
   11. • заходи суспільно-корисної праці (озеленення території, навчальних кімнат, гуртожитків тощо);
   12. • культурно-масові заходи (вечори, зустрічі з митцями, пізнавальні екскурсії, літературно-поетичні, музичні та хореографічні конкурси, відвідування концертів зали органної музики, художніх виставок, світлин, перегляд вистав Рівненського академічного музично-драматичного театру, фільмів кіноцентру «Україна»).

  Традиційними в КЗВО “Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради та  фаховому медичному коледжі стали виховні заходи (інформаційні хвилинки, тематичні вечори), приурочені до міжнародних та державних свят, зокрема до Дня незалежності України; Дня знань; Дня працівників освіти; Дня Міжнародного дня грамотності; Міжнародного Дня миру; Свята Покрови Пресвятої Богородиці та Дня українського козацтва; Дня студента; Дня Соборності України; Міжнародного Дня прав жінок і миру; Всесвітнього Дня боротьби з туберкульозом; Всесвітнього Дня боротьби з ВІЛ/СНІДом; Всесвітнього дня проти тютюну; Всесвітнього Дня здоров’я; Чорнобильської трагедії; Дня матері; Міжнародного дня сім’ї; Дня захисту дітей; Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні; Дня слов’янської писемності і культури; Дня медичної сестри та медичного працівника.vr4-19-20vr3-19-20

 

 

  Слід відмітити, що в закладах медичної освіти належно проводиться робота з профілактики правопорушень, яка спрямована на вивчення студентами нормативно-правових документів, на максимальне залучення студентів в гуртки, клуби, спортивні секції тощо. З цією метою діє Рада профілактики правопорушень, яка координує правове виховання для попередження правопорушень серед студентської молоді. Так для студентів систематично проводяться тематичні лекції: «Права, свободи, обов’язки громадян України», «Злочин і кара», «Права людини при затриманні, арешті,обшуку…(якщо вам ще немає 18-ти)», «Про сесксуальні домагання, дискримінацію особистості)», «Проблеми булінгу в студентському середовищі». Керівники студентських груп систематично проводять профілактичні бесіди на тему: “Про відповідальність студентів за здійснення корупційних правопорушень і хабарництва під час навчання”. Спільно з органами студентського самоврядування практикується анонімне опитування студентів щодо можливих фактів здирництва та хабарництва. Налагоджено об’єктивний та дієвий розгляд звернень громадян через “Скриньку довіри” та електронну скриньку onepravo @ukr.net.

  Відповідно до наказу МОН України №166 від 03.04.2001 року «Про затвердження Положення про студентське самоврядування вищих навчальних закладів» та наказу МОЗ України №687 від 27.02.08року «Про покращення виховної роботи у вищих медичних навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації в КЗВО “Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради та підрозділу “Рівненський фаховий медичний коледж” функціюють органи студентського самоврядування. Студентське самоврядування є органічною складовою освітнього процесу, в основі якої діє механізм чіткої взаємодії органів самоврядування з вченою, педагогічною, адміністративною радами, цикловою (предметною) комісією, кафедрами, методичним об’єднанням кураторів класних керівників студентських груп, вихователів, соціально-психологічної служби.

  Система студентського самоврядування побудована за такими принципами:

   1. • структура органів самоврядування та їх взаємодія з структурними підрозділами КЗВО “Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради та , фахового медичного коледжу;
   2. • зміст та головні напрями діяльності органів студентського самоврядування;
   3. • актуальні питання та проблеми щодо забезпечення ефективності роботи студентського самоврядування.

 Завдання органів студентського самоврядування КЗВО “Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради, включаючи фаховий медичний коледж чітко зазначені у Положенні про Студентську Раду. В структурі студентського самоврядування виокремлено студентську Раду, студентську раду гуртожитку. Вищим виконавчим органом самоврядування є Студентська Рада, засідання якої проводяться щомісяця. Головною структурною одиницею самоврядування є академічна група, яка делегує своїх представників до Ради медичної академії та фахового коледжу. Для вирішення завдань освітнього процесу у складі Студентської Ради створені сектори за напрямами: навчально-просвітницька робота; організація дозвілля; соціальне дослідження, зв’язок з іншими навчальними закладами та морально-етичне виховання; гуртожитку та студентської сім’ї. Заслуговує на увагу волонтерська робота студентів, головною метою якої є можливість реалізувати свої духовні якості та допомогти іншим. Зокрема, студентська Рада співпрацює з Рівненською міською організацією Червоного Хреста (проведення благодійної акції по збору коштів для дітей – пацієнтів Рівненського обласного протитуберкульозного диспансеру з нагоди Дня Святого Миколая); ініціює збір крові для гематологічного відділення Рівненської обласної дитячої лікарні; в рамках проведення тижня паліативної медицини та хоспісної допомоги проводить збір коштів для онкологічних лікувальних закладів; проводить благодійні акції для підтримки вихованців Рівненського обласного спеціалізованого будинку дитини; організовує уроки здоров’я з дітьми дитячого будинку та шкіл Рівненщини. Члени студентського самоврядування співпрацюють з молодіжними громадськими організаціями: «Молодь Діє», «Центр стажування волонтеріату», «Громадська мистецька формація», а також з органами студентського самоврядування Національного університету «Острозька академія», Рівненського державного гуманітарного університету, Івано-Франківського та Тернопільського національних медичних університетів, Рівненського автотранспортного коледжу, Березнівського лісотехнічного коледжу НУВГП. Члени студентського самоврядування активно долучаються до заходів управління у справах сім’ї, молоді та спорту, приймають участь у конференціях організованих Всеукраїнською радою студентського самоврядування, обласних студентських форумах.

  Пріоритетним напрямом роботи студентської профспілкової організації є соціальний, а саме надання різної соціальної допомоги окремим студентам. Значна увага приділяється вихованню студентів, які проживають в гуртожитках №1, №2, №3. Так вихователі гуртожитків, практичний психолог, соціальний педагог намагаються створити сприятливі соціально-психологічні та побутові умови для проживання студентів. Адже поліпшення зазначених умов, організації самообслуговування і дотримання правил внутрішнього розпорядку, організації дозвілля – формують культуру поведінки в житті й побуті. В гуртожитках діють кімнати-самопідготовки, працює інтернет-мережа. Контроль за дотриманням належних умов проживання, правил внутрішнього розпорядку покладено на студентську Раду гуртожитку. Серед студентів-мешканців гуртожитку проводяться тематичні конкурси, вечори відпочинку. Щороку студентські гуртожитки беруть участь в обласному огляді – конкурсі на кращий студентський гуртожиток області та традиційно відзначаються одними із кращих серед закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти.

  Слід відзначити про ефективну співпрацю з батьками студентів керівників структурних підрозділів, кураторів, класних керівників, вихователів, практичного психолога, соціального педагога, котрі систематично інформують батьків про стан успішності та відвідування занять студентами, а також про навчальні досягнення за семестр та навчальний рік (шляхом надсилання повідомлень, листів). Вихователі гуртожитків, завідувачі відділень, декан, заступник директора з виховної роботи долучаються до батьківських зборів (батьківські збори проводяться 2 рази на рік), підтримують постійний зв’язок із батьками студентів, які потребують особливої уваги; проводять тематичні лекції: «Батькам про професію їхніх дітей»; «Про особисту гігієну і статеве виховання», «Про батьківський авторитет», «Про вплив алкоголю та наркотиків на організм молодої людини», відкриті виховні заходи до Дня матері, до Дня батька, сім’ї тощо. На базі КЗВО “Рівненська медична академія” Рівненської обласної ради та підрозділу “Рівненський фаховий медичний коледж” діє культурно-спортивний комплекс (ігровий зал, тренажерний зал, спортивний майданчик). Студенти активно долучаються до спортивних секцій настільного тенісу, волейболу, баскетболу, легкої атлетики, атлетичної гімнастики, шахів та шашок. Щорічно проводяться спортивно-масові та оздоровчі заходи: спартакіади між збірними командами навчальних груп із наступних видів спорту: легкоатлетичний крос, настільний теніс, волейбол, шахи та шашки, міні-футбол, туристичні походи. Збірні команди постійно беруть участь в міських та обласних змаганнях, в яких посідають призові місця. На високому рівні проводяться традиційні спортивні свята.

  З огляду на зазначене, організація виховної роботи ефективно спрямована на формування життєвої та фахової компетентності студентів – майбутніх медичних, стоматологічних і фармацевтичних працівників на засадах високої моралі та етики та толерантності.

vr5-19-20

 

 

 


КОНТАКТИ
33000 Україна
м. Рівне вул.М.Карнаухова,53
тел (0362)63 55 34
E-mail: m_college@icc.rv.ua


АДРЕСИ НАВЧАЛЬНИХ КОРПУСІВ
Корпус №1 вул.М.Карнаухова, 53
Корпус №2 вул.16 липня, 18
Корпус №3 вул.16 липня, 20
Корпус №4 вул.Калнишевського, 29


   Вища освіта спрямована на забезпечення фундаментальної наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, на формування інтелектуального потенціалу нації та всебічний розвиток особистості як найвищої цінності суспільства.


       
Copyright ©2015. Рівненський медичний коледж